บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

บริการของเรา

 • บริการจัดทำเงินเดือนครบวงจร
 • จัดทำและยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำและยื่นแบบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำและยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว
 • ที่ปรึกษาด้านแรงงาน, ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

 

บริการจัดทำเงินเดือน ( Payroll outsourcing )

 • คำนวณเงินเดือน/ค่าแรง / คำนวณค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน  ค่าพาหนะ  ค่าครองชีพ   ค่าตำแหน่ง  โบนัส  ค่าสวัสดิการอื่น ๆ และรายการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • คำนวณและจัดทำรายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) พร้อมนำส่งประกันสังคม
 • จัดทำและดูแลรายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และแบบแจ้งการลาออกของพนักงาน
 • จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนประจำงวด  พร้อมรายงานสรุปการจ่าย และใบสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อทำเช็คส่งธนาคาร
 • จัดพิมพ์ Slip เงินเดือนแบบมาตรฐาน
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) นำส่งสรรพากร
 • จัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.1 ก) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

 

การบริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • จัดทำและขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำทะเบียนลูกจ้าง

 

การบริการยื่นเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานต่อกองคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ

 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและยื่นต่อกระทรวงแรงงาน
 • จัดทำทะเบียนลูกจ้างตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและยื่นต่อกระทรวงแรงงาน

 

การค่าบริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท 40(1)  เช่น เงินเดือนและค่าจ้างที่เป็นประจำ  เท่านั้น
 • สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท 40(2)  เช่น โบนัสและค่าตอบแทนอื่น ๆ
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภงด.91 ,90 เท่านั้น

อัตราค่าบริการ

จำนวนพนักงาน อัตราค่าบริการ (รายเดือน)
จำนวนลูกจ้างไม่เกิน  5 คน อัตราเหมาจ่าย           5,000.00  บาท/เดือน
จำนวนลูกจ้างคนที่     6  -10    คน  ๆ ละ           1,000  บาท/คน/เดือน
จำนวนลูกจ้างคนที่     11 – 20  คน ๆ ละ           800  บาท/คน/เดือน
จำนวนลูกจ้างคนที่     21 – 30  คน ๆ ละ           700  บาท/คน/เดือน
จำนวนลูกจ้างคนที่     31 – 40  คน ๆ ละ           600  บาท/คน/เดือน
จำนวนลูกจ้างคนที่     41 – 50  คน ๆ ละ           500  บาท/คน/เดือน
จำนวนลูกจ้างคนที่     51 คนขึ้นไป           400  บาท/คน/เดือน

 

Q&A

These FAQs provide answers to some of the most frequently asked questions about PM ACC GROUP’s service

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม