แพ็กเกจที่คลอบคลุมทุกความต้องการและทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

Start up business 
(Registration service)

15,000 บาท
(รวมค่าธรรมเนียม)

บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนฯ

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างร้าน

ฟรี

 • ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้น
 • คู่มืองานบัญชี – ภาษีอากร
 • สำหรับผู้ประกอบการใหม่

Registration service

สอบถามเพิ่มเติม 02-636-9888 ต่อ 119 , 118 , 122

บริการการจดทะเบียนและขออนุญาต

 • จัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ทะเบียนพาณิชย์
 • เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ถือหุ้น, เพิ่มทุน, ลดทุน, ย้ายที่ตั้ง, ตราสำคัญของบริษัท
 • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, โอนเครื่องหมายการค้า
 • ขอหนังสือรับรอง, คัดหลักฐานการจดทะเบียนและงบการเงินของบริษัท
 • ขอใบอนุญาติจำหน่ายสุรา, ยาสูบ, ค้าของเก่า, งานอนามัย
 • บริการขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ที่ปรึกษาด้านการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาต

Q&A

These FAQs provide answers to some of the most frequently asked questions about PM ACC GROUP’s service

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม