บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาตต่างๆ

แพ็กเกจที่คลอบคลุมทุกความต้องการและทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

Start up business (Registration service)

บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนฯ

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท
 • บริการจดทะเบียนห้างร้าน

ฟรี

 • ขอตราสำคัญของบริษัท และเลขผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้น และสมุดทะเบียนหุ้น (3คน)
 • คู่มืองานบัญชีและภาษีอากร
 • สำหรับผู้ประกอบการใหม่

Registration service

สอบถามเพิ่มเติม 02-636-9888 ต่อ 545

บริการการจดทะเบียนและขออนุญาต

 • จัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ทะเบียนพาณิชย์
 • เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ถือหุ้น, เพิ่มทุน, ลดทุน, ย้ายที่ตั้ง, ตราสำคัญของบริษัท
 • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, โอนเครื่องหมายการค้า
 • ขอหนังสือรับรอง, คัดหลักฐานการจดทะเบียนและงบการเงินของบริษัท
 • ขอใบอนุญาติจำหน่ายสุรา, ยาสูบ, ค้าของเก่า, งานอนามัย
 • บริการขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ที่ปรึกษาด้านการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาต

คำถามเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา