บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและอื่นๆ

บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและอื่นๆ

  • จัดทำแผนธุรกิจ
  • ที่ปรึกษาในการวางแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ
  • ที่ปรึกษาในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
  • ที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน
  • ที่ปรึกษาขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • ที่ปรึกษาในการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป

Q&A

These FAQs provide answers to some of the most frequently asked questions about PM ACC GROUP’s service

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม