Our Service

P.M.ACCGROUP เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากร “total business solution” อาทิเช่น
บริการให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท, ที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ, วางแผนภาษี, การเงินและการลงทุน, จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน, บริการด้านบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

ทำบัญชีรายเดือน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด

บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและอื่นๆ

บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจและอื่นๆ

จัดทำแผนธุรกิจ บริการด้านที่ปรึกษาในการวางแผนทางธุรกิจ และขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ,ปรับโครงสร้างหนี้กับสถานบันการ ,การขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI) ,การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และด้านกฏหมายทั่วไป

บริการตรวจสอบบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน

บริการตรวจสอบบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน

นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม

บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนที่จำเป็นและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบัน

บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาต

บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาต

บริการจองชื่อนิติบุคคล, บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน, บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท, บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างร้าน

บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

จัดทำและยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนตามพ.ร.บ.ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ,ขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าคนต่างด้าว ,ให้บริการที่ปรึกษาด้านแรงงาน ,ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

Q&A

These FAQs provide answers to some of the most frequently asked questions about PM ACC GROUP’s service

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม

ภายใต้สโลแกน “One Stop Service” เราคำนึงถึงความแตกต่างของธุรกิจ ลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ ขนาดและประเภทของกิจการ

เราจึงวางแผนการให้ บริการกับลูกค้าแต่ละรายอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึง เราทำงานและใส่ใจความ ต้องการทางธุรกิจของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด เพื่อ ตอบโจทย์ที่ครอบคลุมทางธุรกิจให้ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ