ร่วมงานกับเรา

เรามองหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความตั้งใจเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมการทำงานของเรา โดยที่ P.M.Accgroup เป็นบริษัทฯ ที่มีลูกค้าหลากหลายทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเรียนรู้เนื้องานที่หลากหลายและท้าทาย   ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่ผลักดันศักยภาพในตัวคุณออกมาอย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ หากสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

โปรดส่งประวัติมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ที่

ตำแหน่งว่าง

Internship Program

ลักษณะงาน

 • เป็นนักศึกษาคณะคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี (อยู่ระหว่างการศึกษา ปี 4)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • มีระยะเวลาการฝึกงาน อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป
 • กรณีได้รับการคัดเลือก ทางบริษัทฯ มีค่าพาหนะให้วันละ 200 บาท
 • บริษัทฯ จะมีหนังสือรับรองใบผ่านงานให้หลังจากสิ้นสุดการฝึกงาน
 • หากฝึกงานมีผลงานผ่านตามเกณฑ์ บริษัทฯ จะเสนอสิทธิ์ในการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำ (กรณีมีตําแหน่งงานว่าง)
 • กรณีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 สามารถยื่นเรื่องสมัครเพื่อขอฝึกงานได้ แต่ทางบริษัทฯ ไม่มีค่าพาหนะให้

คุณสมบัติ

 • หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จํานวน 1 รูปมีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

Accountant

ลักษณะงาน

 • ดูแลการเบิกค่าใช้จ่ายชำระสินค้า,ค่าใช้จ่ายทั่วไป
 • บันทึกต้นทุน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office , Outlook และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Expressได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและละเอียดรอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง
 • หากมีประสบการณ์ในสายงาน หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Auditor Assistant

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบบัญชี  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 • จัดทำและสรุปกระดาษทำการ เพื่อนำเสนอผู้สอบบัญชี
 • สามารถตรวจสอบงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-35ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและละเอียดรอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานสอบบัญชี หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ