ร่วมงานกับเรา

เรามองหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความตั้งใจเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมการทำงานของเรา โดยที่ P.M.Accgroup เป็นบริษัทฯ ที่มีลูกค้าหลากหลายทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเรียนรู้เนื้องานที่หลากหลายและท้าทาย   ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่ผลักดันศักยภาพในตัวคุณออกมาอย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ หากสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

โปรดส่งประวัติมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ที่

ตำแหน่งว่าง

Internship Program

ลักษณะงาน

 • เป็นนักศึกษาคณะคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี (อยู่ระหว่างการศึกษา ปี 4)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • มีระยะเวลาการฝึกงาน อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป
 • กรณีได้รับการคัดเลือก ทางบริษัทฯ มีค่าพาหนะให้วันละ 200 บาท
 • บริษัทฯ จะมีหนังสือรับรองใบผ่านงานให้หลังจากสิ้นสุดการฝึกงาน
 • หากฝึกงานมีผลงานผ่านตามเกณฑ์ บริษัทฯ จะเสนอสิทธิ์ในการบรรจุให้เป็นพนักงานประจำ (กรณีมีตําแหน่งงานว่าง)
 • กรณีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 สามารถยื่นเรื่องสมัครเพื่อขอฝึกงานได้ แต่ทางบริษัทฯ ไม่มีค่าพาหนะให้

คุณสมบัติ

 • หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จํานวน 1 รูปมีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

Secretary Assistant

ลักษณะงาน

 • นัดหมายและเตรียมการประชุม ตลอดจนจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
 • ดูแลตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • จัดทำเอกสารทั่วไป
 • ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ24 – 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน1 – 2 ปีไม่จำกัดสาขา
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงิน,บัญชี,เศรษฐศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมMS-Office ในระดับดี
 • หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีExpress จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูงบริหารจัดการเก่งและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีสามารถทำงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • บุคลิกภาพดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารมีไหวพริบและมนุษย์สัมพันธ์ดี

Accountant

ลักษณะงาน

 • ดูแลการเบิกค่าใช้จ่ายชำระสินค้า,ค่าใช้จ่ายทั่วไป
 • บันทึกต้นทุน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office , Outlook และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Expressได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและละเอียดรอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง
 • หากมีประสบการณ์ในสายงาน หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

Junior Accountant

ลักษณะงาน

 • จัดทำบัญชีครบวงจร ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express
 • จัดทำงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน  (โดยมีหัวหน้าทีมเป็นผู้ดูแลและสอนงาน)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวส. (การบัญชี) หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office , Outlook และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Expressได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและละเอียดรอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานบัญชี หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หัวหน้าแผนกตรวจสอบ

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงวิเคราะห์และประเมินผลความถูกต้องของระบบบัญชีและขั้นตอนการทำงานต่างๆ
 • ควบคุม ดูแล ประสานงานทีมงาน และงานที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบบัญชีต่างๆ
 • สามารถตรวจสอบงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน  3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและมีลักษณะของความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง
 • หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

Auditor Assistant

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบบัญชี  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 • จัดทำและสรุปกระดาษทำการ เพื่อนำเสนอผู้สอบบัญชี
 • สามารถตรวจสอบงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-35ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและละเอียดรอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานสอบบัญชี หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ