Our Service

P.M.ACCGROUP เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านบัญชี และภาษีอากร “total business solution” อาทิเช่น
บริการให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท, ที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ, วางแผนภาษี, การเงินและการลงทุน, จัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน, บริการด้านบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ

News & Update

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม

การรับรองคุณภาพ

P.M.ACCGROUP เราได้รับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ ดังนี้

  1. สำนักงานบัญชีคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2552 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. สำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent) ตั้งแต่ปี 2548 จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
  3. ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 2558” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  4. สมาชิกของกลุ่ม The International Accounting Group LLC (TIAG) ของประเทศไทยเป็นแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2555